Co to jest egzekucja komornicza?

417

Egzekucja komornicza polega na zastosowaniu przez państwowe organy egzekucyjne środków przymusu w celu spełnienia świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika. Świadczenia te muszą być  wskazane w tytule egzekucyjnym.

Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela względem dłużnika. Jest najważniejszym warunkiem dopuszczalności egzekucji (bez ważnego tytułu, egzekucja nie może być prowadzona). Z tytułu egzekucyjnego musi wynikać, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem oraz jaka jest treść obowiązku świadczenia. Wyróżniamy trzy grupy tytułów egzekucyjnych:

  • prawomocne orzeczenia sądowe (np. wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty) i inne orzeczenia,
  • ugody zawarte w postępowaniu sądowym lub przed sądem polubownym,
  • inne akty podlegające wykonaniu na drodze egzekucji sądowej (np. nakazy płatnicze, wykazy zaległości podatkowych, szczególne akty notarialne)

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (w przypadku egzekucji sądowej) jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:

  • istnieje ważny tytuł egzekucyjny,
  • tytułowi egzekucyjnemu sąd nadał klauzulę wykonalności,
  • wierzyciel wystąpił do właściwego organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komornika (który jest zasadniczym organem egzekucyjnym), z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądu.

 

stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna
Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U.2016, poz. 1822, t.j., z późn. zm., art.759).