Co to jest inicjatywa lokalna?

368

Co to jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadania publicznego we współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego mogą sami, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, złożyć do jednostki samorządu terytorialnego wniosek o realizację zadania publicznego na terenie swojego miejsca zamieszkania (w przypadku organizacji miejsca siedziby). Polega na wspólnej realizacji jakiegoś przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, a nie tylko jej sfinansowaniem przez samorząd (np. w formie dotacji).

Każdy samorząd określa tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lojalnej. Kryteria te powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej (zobacz więcej w serwisie administracja.ngo.pl – Co to jest inicjatywa lokalna?).

Zakres zadań, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej jest szeroki. Może to być:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury, które są własnością samorządu;
  • działalność charytatywna;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
  • pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • edukacja, oświata i wychowanie;
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jeśli chcemy podjąć się (samodzielnie, w grupie, także wtedy, gdy nie jesteśmy jeszcze pełnoletni, czy za pośrednictwem organizacji pozarządowej) zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia wykorzystując narzędzie jakim jest inicjatywa lokalna to możemy wystąpić do władz samorządowych z odpowiednim wnioskiem. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku i wolontariacie tryb składania wniosków oraz kryteria ich oceny powinny zostać określone przez samorząd w uchwale. Niestety nie wszystkie samorządy podjęły już w tym zakresie uchwały. Jeśli nasz samorząd jeszcze tego nie zrobił może warto podjąć działania na rzecz takiej inicjatywy.

Jeśli nasz wniosek zostanie zaakceptowany, zawrzemy z samorządem umowę na wykonanie naszej inicjatywy.

Nasze działania przy realizacji inicjatywy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych (wpłata na rachunek gminy z przeznaczeniem na realizację danego przedsięwzięcia) lub rzeczowych (np. dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, zakupione przez inicjatorów ławki do parku, czy też nagrody w konkursie przeprowadzonym podczas lokalnego festynu).

A od samorządu możemy oczekiwać, aby na czas trwania wykonywania inicjatywy udostępnili nam konkretne, niezbędne rzeczy np. sprzęt., a także aby pomogli nam w opracowaniu niezbędnej dokumentacji w tym harmonogramu i kosztorysu.

 

Stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku i wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r. ( Dz.U.2016.239 j.t. ze zm.)