Co zrobić w przypadku odmowy pomocy?

359

Odmowa przyznania nam świadczeń rodzinnych musi nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Jeśli nie zgadzamy się z jej treścią, możemy w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć od niej odwołanie. Odwołanie adresujemy do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), ale składamy je w tym urzędzie, który wydał decyzję czyli za jego pośrednictwem. Jeśli urząd stwierdzi, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli decyzję poprzednią. Od tej nowej decyzji mamy prawo także się odwołać, również w terminie 14 dni.

Jeśli urząd nie znajdzie podstaw do zmiany decyzji, ma obowiązek w ciągu 7 dni skierować nasze odwołanie wraz z aktami sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego.
Zaskarżoną decyzję SKO może:

  • utrzymać w mocy,
  • uchylić w całości lub części i przekazać do ponownego rozpatrzenia,
  • uchylić w całości lub części i rozstrzygnąć sprawę.

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją SKO, mamy prawo w terminie 30 dni złożyć odwołanie do sądu administracyjnego.

stan prawny na 01.01.2016 r.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2016.1518)
Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2016.23)