Co zrobić w przypadku odmowy pomocy?

342

Występując o świadczenie z pomocy społecznej, powinniśmy liczyć się z możliwością odmowy ze strony ośrodka pomocy społecznej. Instytucja, wydając decyzję, powinna wydać ją na piśmie wraz z uzasadnieniem. Jeżeli nie zgadzamy się z tą decyzją i uważamy, że powinniśmy uzyskać prawo do świadczenia, możemy złożyć pisemne odwołanie w określone miejsce i w określonym terminie (tzw. tryb odwoławczy od decyzji).

Odwołania od decyzji wydanych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego kierujemy do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), za pośrednictwem dyrektora/kierownika jednostki, która wydała decyzję (np. ośrodka pomocy społecznej) w terminie podanym w pouczeniu (zawsze znajduje się na końcu decyzji). Na ogół mamy 14 dni na odwołanie się od decyzji instytucji pomocy społecznej.

Jeżeli również samorządowe kolegium odwoławcze nie przychyli się do naszego odwołania, w kolejnym kroku możemy złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w ciągu 30 dni od daty odebrania postanowienia z SKO).

stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23)