Co zrobić w przypadku odmowy przyznania renty?

4032

W sytuacji gdy trzymamy odmowną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na wniosek o przyznanie nam prawa do renty, możemy złożyć odwołanie. Odwołanie składamy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sądzie okręgowym właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Listę sądów okręgowych znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „Rejestry i ewidencje”, pod hasłem „Lista sądów powszechnych” (zobacz: http://ms.gov.pl/pl/lista-sadow-powszechnych/).

Odwołanie powinniśmy wnieść w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji odmawiającej nam prawa do emerytury lub renty. Składamy je za pośrednictwem organu rentowego (ZUS lub KRUS), który wydał niekorzystną dla nas decyzję. Pamiętajmy o tym, że zanim ZUS lub KRUS wyda decyzję odmawiającą nam prawa do emerytury lub renty, zapoznaje się z opinią lekarza orzecznika (ZUS) lub opinią lekarza rzeczoznawcy (KRUS). W pierwszej kolejności należy więc zaskarżyć niekorzystne dla nas orzeczenie lekarskie.

Na orzeczenie lekarza orzecznika ZUS przysługuje nam prawo wniesienia sprzeciwu. Składamy je do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Decyzja komisji nie będzie już podlegała zaskarżeniu, tylko wraz z orzeczeniem komisji otrzymamy decyzję w sprawie renty i wtedy składamy odwołanie od decyzji do sądu.

Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje nam odwołanie do komisji lekarskiej KRUS. Orzeczenie komisji jest ostateczne. Możemy je kwestionować tylko na drodze odwołania od decyzji KRUS odmawiającej prawa do renty.

W każdej decyzji powinna być informacja o trybie odwoławczym – w jakim terminie i w jaki sposób ewentualne odwołanie ma być złożone, więc wystarczy postępować zgodnie z pouczeniem.

Czy można dorabiać?

Jeśli pobieramy rentę z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie pracujemy to musimy liczyć się z tym, że dodatkowe dochody mogą spowodować zmniejszenie a nawet zawieszenie pobieranej przez nas renty.

Aby renta była wypłacana w pełnej wysokości, nie uległa zmniejszeniu ani zawieszeniu, możemy zarobić nie więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wysokość przeciętnego wynagrodzenia zmienia się co kwartał). Kwoty te są podawane na stronie internetowej ZUS – http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

a. zmniejszenie renty

Jeśli uzyskamy dodatkowy dochód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% to wypłacana nam renta ulegnie zmniejszeniu.

b. zawieszenie renty

Dodatkowy dochód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie renty.

Jeśli pobieramy rentę i zamierzamy podjąć pracę lub już pracujemy, powinniśmy powiadomić o tym ZUS. W takim zawiadomieniu należy określić, jaka będzie wysokość osiąganego dochodu. Na tej podstawie ZUS może zmniejszyć rentę, zawiesić albo wypłacać w dotychczasowej wysokości. Jeśli potem okaże się, że nasze dochody przekroczyły ustalone kryteria, to ZUS wyda decyzję nakazującą zwrot emerytury.

UWAGA! Takie same zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń dotyczą też osób będących na rencie rodzinnej.

 

stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (t.j. Dz.U.2016.887): Dział 3, Rozdział 1
Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U.2016.277): art. 21 i 22
Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2016.1822): art. 477[8] – 477 [16]