Czy można dorabiać?

350

Jeśli pobieramy rentę z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie pracujemy to musimy liczyć się z tym, że dodatkowe dochody mogą spowodować zmniejszenie a nawet zawieszenie pobieranej przez nas renty. Aby renta była wypłacana w pełnej wysokości, nie uległa zmniejszeniu ani zawieszeniu, możemy zarobić nie więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wysokość przeciętnego wynagrodzenia zmienia się co kwartał). Kwoty te są podawane na stronie internetowej ZUS – http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

zmniejszenie renty

Jeśli uzyskamy dodatkowy dochód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% to wypłacana nam renta ulegnie zmniejszeniu.

zawieszenie wcześniejszej emerytury

Dodatkowy dochód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wcześniejszej renty.

Jeśli pobieramy rentę i zamierzamy podjąć pracę lub już pracujemy, powinniśmy powiadomić o tym ZUS. W takim zawiadomieniu należy określić, jaka będzie wysokość osiąganego dochodu. Na tej podstawie ZUS może zmniejszyć rentę, zawiesić albo wypłacać w dotychczasowej wysokości. Jeśli potem okaże się, że nasze dochody przekroczyły kryteria, to ZUS wyda decyzję, że musimy zwrócić pieniądze.

Uwaga! Takie same zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń dotyczą też osób będących na rencie rodzinnej.

 

Stan prawny na 01.01.2016 r.


Podstawa prawna
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (t.j. Dz.U.2013.1440 j.t. z późn. zm.): Dział 3, Rozdział 1
Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U.2013.1403): art. 21 i 22
Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101 z późn. zm.): art. 477[8] – 477 [16]