Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

838

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe w dwóch sytuacjach:

  1. w związku z rozłączeniem rodziców,
  2. w związku z zagrożeniem dobra dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić jedynie w drodze orzeczenia sądu.

Rozłączenie rodziców

Sąd opiekuńczy w sytuacji rozłączenia rodziców może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Zakres tych praw i obowiązków dokładnie określa sąd. Rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może mieć np. prawo do decydowania o sprawach dotyczących przyszłości dziecka: wyboru szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca spędzenia wakacji, wydaniu paszportu dla dziecka. Może mieć też prawo decydowania o sprawach dotyczących życia codziennego dziecka np. na jakie zajęcia pozaszkolne dziecko będzie uczęszczało, sposobu leczenia i wyboru lekarza zajmującego się dzieckiem wraz z prawem wglądu w dokumentację medyczną.

Zagrożenie dobra dziecka

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone tzn. istnieje zagrożenie jego interesów osobistych i majątkowych, wówczas sąd może wydać zarządzenie ograniczające władzę rodziców:

  • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do specjalistów zajmujących się terapią rodzinną lub inną pomocą z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,
  • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
  • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
  • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Ograniczenia władzy rodziców, to m.in.: nadzór sądu opiekuńczego przy sprawowaniu pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, obowiązek uzyskiwania zezwolenia sądu opiekuńczego w ważniejszych sprawach dotyczących np. majątku.

UWAGA! Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie zwalnia z płacenia alimentów.

 

Stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015.2082).