środa, Marzec 7, 2018
Egzekucja komornicza polega na zastosowaniu przez państwowe organy egzekucyjne środków przymusu w celu spełnienia świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika. Świadczenia te muszą być  wskazane w tytule egzekucyjnym. Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres...
Komornik może dokonywać w ramach egzekucji zajęcia wszystkiego, co posiada dłużnik - nieruchomości (domy, mieszkania, działki); ruchomości (samochody, sprzęt RTV i AGD, meble itp.) oraz dochodów. UWAGA! Komornik ma prawo zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu. Chodzi tu o...
Komornik za swoją pracę pobiera wynagrodzenie. Koszty te ponosi dłużnik. Podstawowa opłata dla komornika to 15% egzekwowanej kwoty. Nie może ona być niższa niż jedna dziesiąta i nie wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Istnieją w tym zakresie wyjątki, np....
Zdarza się, że dłużnik otrzymuje od komornika postanowienie o umorzeniu egzekucji. Postanowienie takie nie oznacza, że nie trzeba już spłacać zadłużenia i uległo ono unieważnieniu. Umorzenie powoduje jedynie uchylenie czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komornika w związku z brakiem możliwości...
Podstawowym sposobem obrony przez nieuzasadniona egzekucją jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Kieruje się je przeciwko wierzycielowi, czyli osobie na wniosek której jest prowadzona egzekucja. Powództwo egzekucyjne może dotyczyć: pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, zwolnienia spod egzekucji. Postępowanie egzekucyjne...
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy którym komornik działa. Skargę można wnieść również w przypadku zaniechania przez komornika dokonania czynności. Prawo do złożenia skargi przysługuje stronom postępowania tj. dłużnikowi lub wierzycielowi oraz osobie, której prawa zostały...
Często dłużnicy otrzymują pismo dotyczące zadłużenia nie od komornika, tylko od firmy windykacyjnej. Pamiętajmy, że windykator to nie komornik. Pamiętaj, że: Komornik działa na podstawie ustaw i prawomocnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty). Działa zawsze tylko...