środa, Marzec 7, 2018
Fundusz sołecki to część budżetu gminy przeznaczona na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i na usunięcie skutków klęski żywiołowej. Aby został utworzony rada gminy musi podjąć stosowaną uchwałę. Aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego dane sołectwo musi złożyć odpowiedni...
Budżet partycypacyjny lub obywatelski to współdecydowanie o budżecie gminnym, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy z mieszkańców gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego, a nie jedynie konsultacje. Nie ma konkretnych uregulowań...
Loteria fantowa to gra, w której wynik zależy od przypadku, nagrody są wyłącznie rzeczowe, a zyski z loterii przeznaczone na cel charytatywny. Tzw. mała loteria fantowa to loteria w której suma wartości wszystkich nagród nie przekracza kwoty 3785,38 zł...
Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych. Zbiórkę taką może przeprowadzić każda organizacja pozarządowa, a także komitet społeczny powołany przez minimum trzy...
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe to forma finansowania realizacji przedsięwzięcia poprzez zmobilizowanie możliwie największej liczby osób do wnoszenia często małych wpłat. W Polsce crowdfunding jest ciągle jeszcze nowym zjawiskiem, ale doczekał się już kilku serwisów, za pośrednictwem których każda osoba fizyczna,...
Co to jest inicjatywa lokalna? Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadania publicznego we współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego mogą sami, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, złożyć do jednostki samorządu terytorialnego wniosek o realizację zadania publicznego na terenie swojego...