poniedziałek, Luty 26, 2018
Dziedziczenie to nabycie po osobie zmarłej majątku, a także obowiązków majątkowych (np. długów). Spadek możemy odziedziczyć albo na podstawie testamentu, albo na podstawie zasad określonych w ustawie – Kodeks cywilny (tzw. dziedziczenie ustawowe). Postanowienia testamentu mają pierwszeństwo przed zasadami...
Testament warto spisać w sytuacji, jeśli chcemy zmienić zasady dziedziczenia ustalone w Kodeksie cywilnym (zobacz: Czym się różni dziedziczenie ustawowe od testamentowego) i pragniemy, aby majątek odziedziczyły wybrane przez nas osoby. Istnieją dwie najpopularniejsze formy testamentu: testament własnoręczny oraz testament...
Chcąc ofiarować w spadku konkretny przedmiot wybranej osobie, trzeba sporządzić testament notarialny. W testamencie własnoręcznym nie możemy przekazać poszczególnych rzeczy (składników majątku) wskazanym przez nas osobom. Nawet jeśli zapiszemy, że mieszkanie ma odziedziczyć po nas córka, a pieniądze i...
Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, wtedy następuje dziedziczenie ustawowe, zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Poniżej została przedstawiona kolejność dziedziczenia ustawowego. Opisana poniżej kolejność dziedziczenia obowiązuje na mocy przepisów, które weszły w życie w czerwcu 2009 r. Dzieci i...
WYDZIEDZICZENIE Spadkodawca może pozbawić bliskich prawa do dziedziczenia po sobie oraz prawa do zachowku wydziedziczając ich. Można wydziedziczyć osobę, która: uporczywie i wbrew woli spadkodawcy postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (takie zachowanie powinno być długotrwałe, wielokrotne i...
Pomiędzy przyszłym spadkodawcą (np. rodzicem) a jego spadkobiercą ustawowym może zostać zawarta umowa zrzeczenia się dziedziczenia. Umowa taka zawierana jest za życia spadkodawcy i musi mieć, pod rygorem nieważności, formę aktu notarialnego. Przedmiotem umowy jest zrzeczenie się przez spadkobiercę...
Mieszkania własnościowe są dziedziczone na zasadach dziedziczenia testamentowego lub ustawowego opisanych w zagadnieniu „Czym się różni dziedziczenie ustawowe od testamentowego”.  Po śmierci osoby bliskiej inne osoby mają też prawo np. do pozostania w zajmowanym dotychczas wspólnie lokalu. Nie jest...
DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI Jeżeli spadkodawca złożył w banku na piśmie tzw. dyspozycję wkładem na wypadek śmierci środki zgromadzone na jego rachunku (może być to rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej) nie wejdą w skład spadku....
Testamenty generalnie dzielimy na zwykłe oraz szczególne. Do pierwszej kategorii należą testament holograficzny czyli własnoręczny, testament notarialny oraz testament allograficzny. Charakteryzują się one tym, że mogą być sporządzone przez każdą osobę mającą zdolność do czynności prawnych w każdym czasie. Jeżeli...