środa, Marzec 7, 2018
Po ślubie powstaje między małżonkami tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Są nią objęte dochody obojga małżonków oraz rzeczy nabyte w trakcie małżeństwa. Oznacza to, że od zawarcia ślubu naszą wspólną własnością staje się to, co zarobi każde z nas oraz...
Możemy w naszym małżeństwie przyjąć inne rozwiązania niż ustawowa wspólność majątkowa. Wystarczy zawrzeć jedną z niżej podanych umów małżeńskich zakładających: rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej, ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Umowę dotycząca majątku...
W czasie trwania wspólności ustawowej małżonkowie nie mogą zażądać podziału majątku wspólnego. Jedno z małżonków nie może również rozporządzać, ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu z majątku wspólnego. Powyższy zakaz obowiązuje bezwzględnie....
Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów można żądać, aby ustalone zostały udziały w majątku wspólnym uwzględniające stopień, w którym każdy z nas przyczynił się do powstania tego majątku. Z żądaniem takim...