poniedziałek, Luty 26, 2018
Umowa najmu okazjonalnego lokalu jest to umowa służąca do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Nie dotyczy to lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego ale takich, które są własnością prywatną, a ich...
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY Mieszkanie z zasobów gminy Umowy o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy, mogą być zawarte wyłącznie na czas nieoznaczony (chyba,...