Jaką ochronę mają kobiety przed zwolnieniem w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego?

272

Pracodawca nie może ani wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego.

Od tej zasady istnieje kilka wyjątków:

  1. Można wypowiedzieć lub rozwiązać umowe z pracownicą w ciąży, jeżeli doszłoby do tego z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownic, tj.:
    • w razie ciężkiego naruszenia przez nią obowiązków pracowniczych,
    • popełnienia przez nią przestępstwa, które uniemożliwiłoby dalsze jej zatrudnianie na danym stanowisku, a jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
    • w razie zawinionej przez pracownicę utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

W takiej sytuacji do zwolnienia konieczna jest jednak dodatkowo zgoda reprezentującej pracownicę zakładowej organizacji związkowej.

  1. Można rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Termin rozwiązania umowy powinien by c uzgoniony z reprezentująca pracownicę zakładowa organizacją związkową.

UWAGA! W odróżnieniu od likwidacji zakładu pracy, w przypadku zwolnień grupowych pracodawca nie może wypowiedziec ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży lub na urlopie maicerzyńskiem, może jednak zastosować wypowiedzenie zmieniające, czyli zmianę warunków pracy i płacy.

  1. Umowę można rozwiązać także z pracownicą w ciąży zatrudnioną na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca. Jeżeli kobieta zatrudniona jest na umowę na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, albo na czas określony, a umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu.Uwaga! Nie ulega jednak przedłużeniu umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, a także bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Nie wolno jej także zatrudniac w systemie tzw. przerywanego czasu pracy (syetem ten polega na tym, że pracodawca tak ustala godziny pracy pracownika, że w ramach jednej doby nie pracuje on pracy nieprzerwanie, lecz praca jest dzielona na części).

Kobiety w ciąży i karmiących dziecko piersią nie mogą także wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wykaz takich prac zawarty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2057).

Stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U.2016.1666), art. 177-179.