Jak ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej?

892

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej składamy do wydziału rodzinnego sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka.

Wniosek może złożyć:

  • jedno z rodziców dziecka,
  • każdy, kto ma wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają potrzebę zbadania przez sąd, czy dziecko nie jest krzywdzone i czy rodzice lub jeden z rodziców mogą nadal wykonywać władzę rodzicielską (np. każdy, kto ma wiedzę, że dziecko jest bite, zaniedbane, niedożywione).

Sąd może również wszcząć postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji rodzice lub jeden z rodziców są zawiadamiani o rozpoczęciu sądowego postępowania i mają prawo do zgłoszenia dowodów (świadków, faktów, własnej opinii na temat zgłoszonych zarzutów).

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej możemy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. We wniosku podajemy imiona i nazwiska oraz adresy:

  • osoby składającej wniosek (wnioskodawcy) oraz
  • uczestników postępowania (np. drugiego rodzica) albo
  • pełnomocnika (np. adwokat, rodzic, rodzeństwo), jeżeli ustanowiliśmy do reprezentowania nas w sprawie inna osobę.

Za złożenie wniosku o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nie płacimy (nie wnosimy opłaty sądowej).

 

Stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015.2082).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2016.1822).