Rejestry dłużników

585

Dłużnicy, którzy nie spłacają swoich zobowiązań mogą być wpisani przez wierzyciela do jednego z rejestrów dłużników. Warto podkreślić, że podmioty prowadzące te rejestry przyjmują i ujawniają także informacje o płatnikach, którzy swoje zobowiązania regulują terminowo. Rejestry prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wpisanie do takiego rejestru oznacza dla dłużnika utratę wiarygodności finansowej i problemy, np. z uzyskaniem kredytu. Natomiast osobom, które regulują swoje zobowiązania, np. kredyty, w terminie pozwalają na uzyskanie wiarygodności płatniczej.

W Polsce działają obecnie następujące rejestry:

  1. ERIF BIG S.A. (https://erif.pl/) – w bazierejestrowani są dłużnicy dopisywani przez spółki z grupy kapitałowej KRUK S.A. Dane, które są dostępne w rejestrze dotyczą zobowiązań zarówno pochodzących z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, m.in.: telekomunikacyjnego, bankowego, finansowego, sektora budżetowego. Zawarte w nim dane nie są dostępne w innych rejestrach. Z usług ERIF mogą korzystać wszystkie podmioty. Osoby fizyczne mogą korzystać z jego zasobów pobierając informacje o biurze podróży, z którego usług chcą skorzystać (serwis infoKonsument.pl). Mogą także uzyskać informacje na własny temat (uzyskanie takich danych jest szczególnie ważne, gdy np. dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej). Co 6 miesięcy osoby fizyczne mają prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji na swój temat. Mogą także na tych samych zasadach skorzystać z rejestru zapytań. Wartość długu jaki może być dopisany do bazy ERIF to w przypadku osób fizycznych kwota 200 zł.
  2. Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (https://krd.pl/) –Rejestr ten przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje i dane gospodarcze. Dane o dłużnikach dostarczane są przez przedsiębiorców, ale także konsumentów (np. zgłoszenie zaległych alimentów, zaległej pensji). Więcej informacji na temat procedury dokonania wpisu można znaleźć na stronie: https://krd.pl/Dopisywanie-dluznika/Dla-konsumentow/Korzysci. Do rejestru trafiają informacje o długach o wartości co najmniej 200 zł, które są wymagalne co najmniej od 60 dni. Z rejestru można także pobrać informacje na własny temat (może to być pomocne gdy dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i musi wykazać wszystkich wierzycieli). Konsument może także sprawdzić tzw. rejestr zapytań o siebie, czyli ma wgląd do listy podmiotów, którym została udzielona informacja na temat danej osoby. Jeżeli takie informacje zostały pobrane bez zgody konsumenta może to np. oznaczać próbę wyłudzenia kredytu na nazwisko tej osoby. Udostępnienie danych z rejestru odnośnie własnej osoby jest bezpłatne. Dane można uzyskać rejestrując konto w systemie elektronicznym lub wysyłając wniosek za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław.
  3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (kbig.pl/) –zapewnia dostęp do informacji gospodarczej. Możliwe jest uzyskanie informacji o samym sobie (zarówno informacji na temat osoby, która wysłała zapytanie, jak i zestawienia podmiotów, które o daną osobę pytały), jak i o innych podmiotach (np. do oceny ryzyka skorzystania z usług danej firmy). Na podstawie danych zawartych w rejestrze można budować własną, pozytywną historię płatniczą, gdyż każdy konsument ma możliwość złożenia u swojego dostawcy usług lub towarów wniosku o dopisaniu do systemu pozytywnej informacji na swój temat. Dane na temat długów są natomiast wpisywane do rejestru na wniosek wierzyciela bez względu na kwotę i okres wymagalności pod warunkiem, że upłynęło 14 dni od momentu wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych dłużnikowi wezwania do zapłaty, w którym ostrzeżono o zamiarze ujawnienia danych o nieuregulowanym zobowiązaniu w KBIG (dotyczy to zobowiązań stwierdzonych tytułem wykonawczym). Dane dotyczące swojej osoby, raz na 6 miesięcy można uzyskać z rejestru w jego siedzibie bezpłatnie. Uzyskanie informacji korespondencyjnie to obecnie koszt 11 zł.
  4. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. (kidt.pl/) – zbiera informacje na temat zadłużenia konsumentów i firm względem podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne. Konsumenci mają możliwość sprawdzenia zapytań o swoją osobę w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem zapytania oraz pobrania raportu na własny temat (raz na 6 miesięcy jest to bezpłatne, uzyskanie informacji częściej podlega opłacie 6,5 zł). Informacje z rejestru na temat konsumentów mogą pobierać także operatorzy telekomunikacyjni oraz inne firmy.
  5. BIG InfoMonitor S.A. (www.infomonitor.pl/) –gromadzi i dostarcza dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Prowadzi także Rejestr Dłużników BIG. Firma może przekazać dane dłużnika będącego konsumentem do rejestru jeżeli zaległość jego wynosi minimum 200 zł, a na minimum 30 dni przed wpisem zostało wysłane do niego wezwanie do zapłaty. Osoba fizyczna może wpisać swojego dłużnika do rejestru jeżeli dysponuje tytułem wykonawczym, wysłała do niego wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu do rejestru, zaległość wynosi conajmniej 200 zł, a od wysłania wezwania minęło min. 14 dni. W rejestrze konsument może także sprawdzić informacje na temat swojej osoby lub może pobrać raport na temat firmy, z której usług zamierza skorzystać. Firmy mogą także, podobnie jak konsumenci, pozyskiwać informacje o dłużnikach. Jeżeli dłużnik tam widnieje wpływa to na jego wiarygodność finansową, co może wpłynąć np. na przyznanie kredytu.

Na podstawie art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych działają też Internetowe Giełdy Długów, np. Europejska Giełda Długów (http://www.gieldadlugi.eu/gielda.aspx). W ramach takich giełd ich klienci mogą bez ograniczeń zgłaszać swoje wierzytelności w formie oferty sprzedaży. Osoby zbywające dług odpowiadają za prawdziwość oferty. Wierzyciel może na takiej giełdzie sprzedać dług danej osoby innemu podmiotowi. Dane, które są zamieszczone na stronach giełdy są dostępne przez wyszukiwarki internetowe. Każda osoba może także bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarki na stronie giełdy i sprawdzić, czy jej zadłużenie zostało wystawione na sprzedaż. Można także sprawdzać w ten sposób potencjalnych kontrahentów (firmy) lub inne osoby fizyczne. Podmioty prowadzące giełdę często oferują też usługi w zakresie windykacji zadłużenia.

 

Stan prawny na 01.01.2917 r.

———————————————————————-

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz.U. 2014, poz. 1015, t.j., z późn. zm.