wtorek, Luty 27, 2018
Rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) możemy otrzymać, jeżeli zmarł członek naszej najbliższej rodziny (np. rodzic, małżonek, dziecko, brat), który w chwili śmierci: miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki...
O rentę rodzinną możemy ubiegać się, jeśli należymy do jednej z niżej wymienionych grup członków najbliższej rodziny zmarłego: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci,...
Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) odmówią przyznania prawa do renty rodzinnej, możemy wnieść odwołanie od decyzji organu rentowego do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądem właściwym jest sąd wybrany ze...