wtorek, Marzec 6, 2018
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy

O rentę z tytułu niezdolności do pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) możemy ubiegać się, jeżeli spełniamy łącznie następujące warunki: posiadamy orzeczenie o niezdolności do pracy, mamy wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych...
Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie zostanie nam przyznana, jeśli łącznie spełniamy następujące warunki: jesteśmy trwale lub okresowo całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym, podlegaliśmy ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, który jest taki sam jak...
W sytuacji gdy trzymamy odmowną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na wniosek o przyznanie nam prawa do renty, możemy złożyć odwołanie. Odwołanie składamy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sądzie okręgowym właściwym...
Jeśli pobieramy rentę z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie pracujemy to musimy liczyć się z tym, że dodatkowe dochody mogą spowodować zmniejszenie a nawet zawieszenie pobieranej przez nas renty. Aby renta była wypłacana w pełnej wysokości, nie uległa...