Jakie są rodzaje świadczeń rodzinnych?

440

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Dodatkowo możemy ubiegać się o dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w przypadku, kiedy rezygnujemy z zatrudnienia z powodu konieczności opieki nad chorą lub niepełnosprawną osobą w rodzinie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka lub objęcia opieki nad dzieckiem i przysługuje rodzicowi dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Prawo do becikowego zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe wynosi 1 922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł. Jeśli o zapomogę ubiegają się rodzice biologiczni, to będzie ona przyznana pod warunkiem, że kobieta, która urodziła dziecko pozostawała pod opieką lekarską – najpóźniej od 10 tygodnia ciąży  (na co posiada odpowiednie zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną).

Ponadto rada gminy może uchwalić dodatkowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

 


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2016.1518)

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Mają do niego prawo osoby, które urodziły dziecko, a nie przysługuje im zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie. Uprawnione do pobierania tego świadczenia są:

 • osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzedzie Pracy),
 • studenci,
 • osoby zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych (umowa zlecenie, o dzieło),
 • rolnicy,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i nie pobierające zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
 • osobie, która przysposobiła dziecko

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni, w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni, w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu,
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat,
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1. świadczenia rodzicielskiego lub
 2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego,
 5. zasiłku dla opiekuna,

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Wniosek o przyznanie w/w świadczenia składa się w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie niezależnie od dochodów rodziców.

 

stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2016.1518)