wtorek, Luty 27, 2018
Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie. ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka....
Jeżeli chcemy uzyskać świadczenie rodzinnie, składamy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania lub w innej instytucji, która w danej gminie lub mieście jest odpowiedzialna za realizację świadczeń rodzinnych...
Odmowa przyznania nam świadczeń rodzinnych musi nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Jeśli nie zgadzamy się z jej treścią, możemy w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć od niej odwołanie. Odwołanie adresujemy do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), ale składamy...
Świadczenie wychowawcze ma stanowić pomoc państwa w wychowaniu dzieci i ma stanowić zachętę do zmiany modelu rodziny z 2+1 na 2+2. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i...
ZASIŁEK RODZINNY Osoby, które mogą otrzymać zasiłek Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie...