Wzory pism

W tym miejscu znajdziesz wzory pism: umów, wypowiedzeń, oświadczeń, skarg, pozwów itd.

Poniższe wzory zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w dacie ich sporządzenia. Treść wzorów została ściśle dostosowana do przyjętego przez Autora stanu faktycznego (przykładowa sytuacja). Oznacza to, że nie można ich traktować jako obowiązujących we wszelkich przypadkach, lecz wyłącznie jako pomoc w samodzielnym sporządzeniu pisma (umowy) w oparciu o obowiązujące w danym zakresie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy serdecznie za udostępnienie wybranych wzorów pism Biuru Porad Obywatelskich z Krakowa oraz Biuru Porad Obywatelskich z Gdyni.